Pre úspešnú a kvalitnú realizáciu a odovzdanie stavieb alebo výrobkov zamestnávame vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v daných oboroch nadobudnuté nielen v Slovenskej Republike ale aj v zahraničí a neustálou inováciou hmotného, technického a materiálneho zabezpečenia.
 
Projektová a inžinierska činnosť Projektovanie stavieb
Geodetické zameranie
Úradné a odborné skúšky a prehliadky
Poradenstvo a konzultácie

Plynárenstvo Plynovody VVTL, VTL, STL, NTL
Regulačné stanice
Priemyselné plynovody
Domové plynovody a inštalácie
Rozvody technických plynov
Izolácie /Canusa/

Petrochémia Ropovody a produktovody
Potrubné rozvody
Nadzemné zásobníky
Tlakové nádoby
Izolácie

Tepelné zariadenia Kotolne – Parné, Horúcovodné, Teplovodné
Výmenníkové stanice

Tlakové zariadenia Kompresorové stanice
Tlakové nádoby
Rozvod stlačeného vzduchu

Verejné siete Vodovody
Kanalizácie - spádové, tlakové
Vodojemy a čerpacie stanice
Čističky odpadových vôd

Technické zariadenia budov Vodoinštalácie
Odpady a kanalizácie
Elektroinštalácie

Výroba Tlakové nádoby, rozdeľovače
Hydraulické vyrovnávače /Anuloid/
Ekonomizéry
Oceľové konštrukcie
Zvárané tvarovky a odbočky
Potrubné polotovary a diely

Obchodná činnosť Dodávka materiálu podľa projektovej dokumentácie
Dodávka materiálu podľa požiadavky zákazníka
Zahraničné a domáce armatúry a tvarovky
Hutný materiál
Spojovací materiál
Materiál používaný pre plynárenstvo, vykurovanie a zdravotechniku